پکیج EMS ویژه بانوان

جلیقه مخصوص EMS + رژیم غذایی + پایان هر ۳ جلسه، اول جلسه چهارم آنالیز بدنی گرفته می شود تا تغییرات بدنی شما چک شود

پکیج ۴5 روز ۱۲ جلسه EMS
 • پکیج ۴۰ روز ۱۲ جلسه ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز هر ۴ جلسه توسط بادی کامپوزیشن
 • مبتنی بر متابولیسم پایه برنامه غذایی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت
پکیج ۷۵ روزه ۲۴ جلسه EMS
 • پکیج ۷۵ روز ۲۴ جلسه ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز هر ۴ جلسه توسط بادی کامپوزیشن
 • مبتنی بر متابولیسم پایه برنامه غذایی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت
پکیج ۳۰ روز ۸ جلسه EMS
 • پکیج ۳۰ روز ۸ جلسه ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز هر ۴ جلسه توسط بادی کامپوزیشن
 • مبتنی بر متابولیسم پایه برنامه غذایی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت
پکیج ۶۰ روزه ۱۶ جلسه EMS
 • پکیج ۶۰ روز ۱۶ جلسه ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز هر ۴ جلسه توسط بادی کامپوزیشن
 • مبتنی بر متابولیسم پایه برنامه غذایی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت