پکیج ویژه EMS آقایان

جلیقه مخصوص EMS  + رژیم غذایی + پایان هر ۳ جلسه، اول جلسه چهارم آنالیز بدنی گرفته می شود تا تغییرات بدنی شما چک شود

پکیج ۴۰ روز ۱۲ جلسه EMS
 • پکیج ۴۰ روز ۱۲ جلسه ترکیبی ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز هر ۴ جلسه توسط بادی کامپوزیشن
 • مبتنی بر متابولیسم پایه برنامه غذایی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت
پکیج ۶۰ روزه ۱۶ جلسه EMS
 • پکیج ۶۰ روز ۱۶ جلسه ترکیبی ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز هر ۴ جلسه توسط بادی کامپوزیشن
 • مبتنی بر متابولیسم پایه برنامه غذایی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت
پکیج ۷۵ روزه ۲۴ جلسه EMS
 • پکیج ۷۵ روز ۲۴ جلسه ترکیبی ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز هر ۴ جلسه توسط بادی کامپوزیشن
 • مبتنی بر متابولیسم پایه برنامه غذایی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت