• همه
  • پکیج 12 جلسه ای ترکیبی
  • پکیج 16 جلسه ای ترکیبی
  • پکیج 24 جلسه ای ترکیبی
  • پکیج 6 جلسه ای ترکیبی

تغییرات شاگرد عزیزمون طی ۴ جلسه ترکیبی (شعبه شهرک غرب اینشیپ بادی)

کاهش 5 کیلو وزن طی 6 جلسه ترکیبی (شعبه یوسف آباد اینشیپ بادی)

تغییرات شاگرد عزیزمون طی 3 جلسه ترکیبی (شعبه جردن اینشیپ بادی)

تغییرات شاگرد عزیزمون طی 3 جلسه ترکیبی (شعبه کارتینگ اینشیپ بادی)

11 کیلو کاهش وزن شاگرد عزیزمون ( شعبه نیاوران اینشیپ بادی )

6 کیلو کاهش وزن شاگرد عزیزمون (شعبه سعادت اباد اینشیپ بادی)

تغییرات شاگرد عزیزمون طی 3 جلسه ترکیبی (شعبه سعادت اباد)

تغییرات شاگرد عزیزمون طی 16 جلسه ترکیبی (شعبه سعادت اباد اینشیپ بادی)

تغییرات شاگرد عزیزمون طی 3 جلسه ترکیبی (شعبه سعادت اباد)

تغییرات عالی (شعبه سعادت آباد اینشیپ بادی)