(۱۲۰۰کالری)ماهنامه تغذیه بهمن ماه اینشیپ بادی

ماهنامه تخصصی تغذیه اینشیپ بادی هر ماه با هدف ارتقاء سطح سلامت خوانندگان عزیز منتشر می شود. بر اساس آخرین مقالات چاپ شده در دنیای تغذیه جهت افزایش دانش تغذیه ای همراهان اینشیپ بادی ماهنامه به صورت مستمر تهیه می شود.

اینشیپ بادی مسیرسلامتی

اینشیپ بادی رویال