فرم پرسشنامه تقاضای استخدام

مرحله 1 از 4

  • اطلاعات شخصی

  • مشخصات اعضا خانواده(پدر،مادر،همسر و فرزندان)

  • اطلاعات یک نفرمعرف را که نسبت فامیلی با شما ندارند و شما را به خوبی میشناسند درج فرمایید .

  • وضعیت خدمت نظام وظیفه

  • سوابق تحصیلی و آموزشی

    دو مدرک آخر تحصیلی (به ترتیب آخرین مدرک)